Home » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób Baltum Büroo („my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe („Dane osobowe”), które użytkownik („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) może udostępniać na stronie internetowej oraz w ramach dowolnych jej produktów lub usług (łącznie „strona internetowa” lub „Usługi”).

W dokumencie tym opisano również dostępne użytkownikowi opcje dotyczące korzystania przez nas z jego Danych osobowych oraz sposób uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizowania. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Gromadzenie danych osobowych

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które użytkownik świadomie przekazuje nam podczas tworzenia konta lub wypełniania formularza online na stronie internetowej. Informacje te mogą obejmować adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres lub inne dane osobowe.

Użytkownik może zrezygnować z podawania nam określonych informacji, ale w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą skontaktować się z nami.

Gromadzenie informacji nieosobowych

Podczas odwiedzania witryny nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez przeglądarkę. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona odwiedzana przed wejściem na naszą stronę internetową, odwiedzane strony naszej witryny, czas spędzony na tych stronach, informacje wyszukiwane na naszej stronie internetowej, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Nieosobowe dane użytkownika są również gromadzone do celów reklamowych i analitycznych.

Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam na tej stronie internetowej, ewentualnie w oparciu o zainteresowania użytkownika. Nie oznacza to, że wszystkie Dane Użytkownika są wykorzystywane w tym celu.

Niektóre usługi reklamowe stron trzecich mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne identyfikatory do identyfikacji Użytkowników lub mogą wykorzystywać technikę re-targetowania behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym wykrytych poza tą Aplikacją.

Analityka

Usługi te umożliwiają właścicielowi witryny monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań użytkowników.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z następujących usług. Zebrane dane użytkownika są wyświetlane pod każdą usługą. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności odpowiednich usług.

Wszystkie piksele są wykorzystywane do celów przekierowania. Nie udostępniamy danych pikseli innym stronom.

Powiadomienia push

Używamy powiadomień push do wysyłania powiadomień związanych z naszą witryną. Będziemy korzystać z powiadomień push tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na ich otrzymywanie. W dowolnym momencie można zarządzać preferencjami powiadomień push lub dezaktywować je w ustawieniach powiadomień przeglądarki lub w ustawieniach urządzenia mobilnego.

Zarządzanie danymi osobowymi

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do niektórych swoich Danych osobowych, dodawać je, aktualizować i usuwać. Informacje, które użytkownik może przeglądać, aktualizować i usuwać, mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami na stronie internetowej lub w Usługach. W przypadku aktualizacji informacji możemy jednak zachować kopię niezmienionych informacji w naszych rejestrach.

Niektóre informacje mogą pozostać w naszych prywatnych rejestrach po usunięciu ich z konta użytkownika. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Danych osobowych użytkownika lub je zawierające po ich zaktualizowaniu lub usunięciu przez użytkownika, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika. Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte.

W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które zbieramy od użytkownika, mogą być wykorzystywane do personalizowania doświadczeń użytkownika, ulepszania naszej witryny internetowej, usprawniania obsługi klienta i odpowiadania na zapytania i wiadomości e-mail naszych klientów, wysyłania biuletynów, wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniami, takimi jak przypomnienia hasła, aktualizacje itp.

Gromadzone dane nieosobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i tworzenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny. Te informacje statystyczne nie są w żaden inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację jakiegokolwiek użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać Dane Osobowe dotyczące użytkownika, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: (i) Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji, dopóki użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych.

Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych; (ii) Dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i/lub zobowiązań przedumownych; (iii) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega użytkownik; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam; (v) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania oraz czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji użytkownika przekazywanie danych może wiązać się z przesyłaniem i przechowywaniem informacji o użytkowniku w kraju innym niż kraj użytkownika. Użytkownik ma prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony informacji użytkownika.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, użytkownik może dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw dotyczących ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do wykonywania następujących czynności:

Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w specjalnej sekcji poniżej.

Dostęp do ich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych.

Weryfikacja i dążenie do naprawy. Użytkownicy mają prawo zweryfikować dokładność swoich danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.

ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzać ich Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.

usunięcia lub usunięcia w inny sposób swoich danych osobowych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, uzyskać od Właściciela usunięcie swoich Danych.

Odebrać swoje dane i przekazać je innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na umowie, której Użytkownik jest stroną lub na zobowiązaniach przedumownych.

Złóż skargę. Użytkownicy mają prawo do wniesienia roszczenia do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją w celu uzasadnienia sprzeciwu.

Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeśli ich dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Wnioski te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Działania prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych Usług. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Do celów operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z tą aplikacją (dzienniki systemowe), wykorzystując w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje niezawarte w niniejszej Polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Do Not Track, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że użytkownik nie chce, aby jego aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co wykorzystywanie lub gromadzenie informacji w związku z witryną internetową.

Do tych celów śledzenie odnosi się do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osób od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online, gdy poruszają się po różnych witrynach w czasie.

Nasza strona internetowa nie śledzi odwiedzających w czasie i na stronach internetowych osób trzecich. Jednak niektóre usługi stron trzecich, z których korzystamy, mogą śledzić aktywność użytkownika podczas przeglądania stron internetowych, co umożliwia im dostosowanie treści prezentowanych użytkownikowi.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Do Not Track”, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych Danych Osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie powinny przekazywać żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub Usługi.

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez poinstruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub Usługi bez ich zgody.

Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub Usługi, prosimy o kontakt z nami. Ponadto użytkownik musi mieć ukończone 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w swoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić rodzicowi lub opiekunowi na przetwarzanie danych w imieniu użytkownika).

Biuletyny informacyjne

Oferujemy elektroniczne biuletyny, które użytkownik może dobrowolnie subskrybować w dowolnym momencie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub marketingowych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami. Będziesz jednak nadal otrzymywać niezbędne wiadomości e-mail dotyczące transakcji.

Pliki cookie

Witryna wykorzystuje pliki „cookie”, aby pomóc spersonalizować korzystanie z niej. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym użytkownika przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika.

Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer WWW w domenie, która wystawiła użytkownikowi plik cookie. Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi naszej witryny internetowej i Usług.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobach zarządzania nimi, odwiedź stronę internetcookies.org.

Odwiedź to łącze, aby przeczytać naszą Politykę plików cookie.

Tag remarketingowy Google

Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie przez Google Marketing Platform, odwiedzając stronę rezygnacji Google Marketing Platform lub stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna zawiera łącza do innych witryn, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności takich innych witryn internetowych lub stron trzecich.

Zachęcamy do zachowania świadomości po opuszczeniu naszej witryny internetowej i zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny internetowej, która może gromadzić dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Podane przez użytkownika informacje są przechowywane na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i opieką.

Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. W związku z tym, choć dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, na które nie mamy wpływu; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między użytkownikiem a naszą witryną; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub manipulowane podczas transportu przez stronę trzecią, pomimo dołożenia wszelkich starań.

Naruszenie ochrony danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo witryny zostało naruszone lub dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenia i raportowania, a także powiadamiania organów ścigania i współpracy z nimi.

W przypadku naruszenia danych podejmiemy uzasadnione starania, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest wymagane przez prawo. Gdy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie internetowej, wyślemy wiadomość e-mail.

Czym jest kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”)?

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”) to kalifornijskie prawo, które daje kalifornijskim konsumentom prawo do poznania i kontrolowania niektórych aspektów tego, w jaki sposób firma postępuje z danymi osobowymi, które o nich gromadzi.

Jakich informacji może zażądać konsument?

Konsument może zażądać: (1) kategorii danych osobowych, które firma zebrała na jego temat; (2) źródeł, z których zbierane są dane osobowe; (3) biznesowego lub komercyjnego celu zbierania danych osobowych; (4) kategorii stron trzecich, którym firma udostępnia dane osobowe; oraz (5) konkretnych danych osobowych, które firma zebrała na temat tego konsumenta.

Baltum Büroo nie sprzedaje danych osobowych konsumentów.

Co zrobi Baltum Büroo po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji?

Po otrzymaniu możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu ujawnienia i bezpłatnego dostarczenia konsumentowi danych osobowych. Postaramy się dostarczyć informacje w ciągu 45 dni od złożenia wniosku.

Czy konsument ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych?

Konsument może zażądać od Baltum Büroo usunięcia informacji o konsumencie. Informacje te zostaną usunięte na żądanie, chyba że żądanie usunięcia jest objęte jednym z wyjątków wymienionych w CCPA 1798.105. (d).

W jaki sposób konsument może zażądać od Baltum Büroo ujawnienia lub usunięcia danych osobowych?

Konsument może wysłać żądanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Nasze dane kontaktowe dotyczące wniosków CCPA można znaleźć na stronie Nie sprzedawaj moich danych.

Ujawnienie informacji prawnych

W przypadku przekształcenia naszej firmy, takiego jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, konto użytkownika i dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przenoszonych aktywów.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad dotyczących witryny internetowej lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszych Zasad w witrynie internetowej. Gdy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę użytkownika na takie zmiany.

Akceptacja niniejszej polityki

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Polityką i akceptuje wszystkie jej warunki. Korzystając ze strony internetowej lub jej Usług, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Zasad. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jest upoważniony do korzystania z witryny internetowej i jej Usług ani uzyskiwania do nich dostępu.

Właściciel i administrator danych
Baltum Büroo

KONTAKT
info@baltumburoo.com

Ta strona została ostatnio zaktualizowana 17 września 2022 r.