Home » Pakalpojumi » IT sertifikācija

IT sertifikācija

Mūsu Baltum Bureau komanda kopā ar mūsu partneriem var jums palīdzēt IT sertifikācijas jautājumos.

ISO 27001 sertifikācija ir plaši atzīts standarts informācijas drošības pārvaldības sistēmām (ISMS). Sertifikācija apliecina organizācijas apņemšanos uzturēt savas informācijas konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Baltum Buroo ir sertifikācijas iestāde, kas nodrošina ISO 27001 sertifikāciju organizācijām.

Lai iegūtu ISO 27001 sertifikātu, organizācijai ir jāveic vairāki pasākumi, tostarp jāizstrādā nepieciešamā dokumentācija un jāievieš drošības procesi un kontroles mehānismi, jāveic iekšējais audits, vadības pārbaude un jānovērš neatbilstības.

Sertifikācijas process ietver visaptverošu organizācijas ISVS, tostarp tās politikas, procedūru un kontroles mehānismu, novērtējumu, lai nodrošinātu, ka tā atbilst standartā noteiktajām prasībām. Audita process var būt sarežģīts un laikietilpīgs, taču, izprotot šo procesu, var palīdzēt organizācijām sagatavoties veiksmīgai revīzijai un mazināt stresu tās laikā.

ISO 27001 sertifikācijas iegūšana organizācijām sniedz vairākas priekšrocības. Tas palīdz uzlabot sensitīvas informācijas drošību, vairot klientu un sadarbības partneru uzticēšanos, kā arī samazināt datu aizsardzības pārkāpumu un kiberuzbrukumu risku. Tā arī nodrošina sistēmu, lai organizācijas varētu pārvaldīt informācijas drošības riskus un nepārtraukti uzlabot savu drošības stāvokli.

Nobeigumā jāsecina, ka ISO 27001 sertifikācija ir svarīgs instruments, ar kura palīdzību organizācijas var demonstrēt savu apņemšanos nodrošināt informācijas drošību. Sadarbojoties ar tādu sertifikācijas iestādi kā Baltum Buroo, organizācijas var iegūt sertifikāciju un ar to saistītās priekšrocības.

ISO 27701 ir standarts, kas sniedz vadlīnijas personiski identificējamas informācijas (PII) pārvaldībai un apstrādei. Tas ir plaši izmantotās

ISO 27001 standartu informācijas drošības pārvaldības sistēmām (ISMS) un palīdz novērst plaisu starp privātumu un drošību. Standarta mērķis ir nodrošināt integrācijas punktu starp privātuma aizsardzību un PII pārvaldību organizācijās. Standartā īpaši aplūkotas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības, taču tas ļauj organizācijām savās privātuma informācijas pārvaldības sistēmās (PIMS) iekļaut arī citus privātuma tiesību aktus, noteikumus un prasības. PIMS ieviešana, izmantojot ISO 27701, var palīdzēt organizācijām demonstrēt efektīvu privātuma datu pārvaldību un nodrošināt privātuma aizsardzības sistēmu.

Stabila PIMS var sniegt daudz potenciālu priekšrocību, tostarp veidot ieinteresēto personu uzticību, nodrošināt pārredzamību, precizēt lomas un pienākumus, atbalstīt atbilstību privātuma noteikumiem un samazināt sarežģītību, integrējoties ar ISO 27001.

ISO 27701 sertifikācijas iegūšanas process parasti ietver oficiāla piedāvājuma pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu, parakstīta piedāvājuma saņemšanu un gatavošanos auditam.

Pēc sertificēšanas jūs saņemsiet sertifikātu, kas būs derīgs trīs gadus, un sertifikācijas iestāde regulāri apmeklēs jūs, lai pārliecinātos, ka jūsu sistēma joprojām atbilst prasībām un turpina pilnveidoties.

ISO/IEC 20000-1 ir IT pakalpojumu pārvaldības (ITSM) standarts, kas nodrošina visaptverošu procesu pieeju, lai organizācijas varētu efektīvi sniegt kvalitatīvus IT pakalpojumus.

Iegūstot ISO/IEC 20000-1 sertifikātu, organizācijas var demonstrēt savu apņemšanos sniegt kvalitatīvus pakalpojumus un apliecināt, ka tās ir elastīga organizācija, kas reaģē uz mainīgo pakalpojumu sniegšanas vidi. Turklāt ISO/IEC 20000 sertifikācija ir strukturāli saskaņota ar citiem vadības sistēmu standartiem, kas organizācijām atvieglo atbilstību līdzīgiem standartiem un noteikumiem. Patiesībā valdības, militārās un veselības aprūpes organizācijas ir sākušas pieprasīt ISO/IEC 20000 sertifikāciju saviem IT pakalpojumu sniedzējiem.

ISO/IEC 20000-1 standarts nosaka prasības organizācijai izveidot, ieviest, uzturēt un pastāvīgi uzlabot pakalpojumu pārvaldības sistēmu (SMS).

Visbeidzot, ISO/IEC 20000-1 sertifikācija sniedz organizācijām daudz priekšrocību, jo apliecina to apņemšanos sniegt kvalitatīvus IT pakalpojumus un atvieglo atbilstību līdzīgiem standartiem un noteikumiem.

Ja jūsu organizācija ir ieinteresēta iegūt ISO/IEC 20000-1 sertifikātu, apsveriet iespēju sadarboties ar tādu sertifikācijas iestādi kā Baltum Buroo.

ISO/IEC 29110 ir starptautisku standartu un vadlīniju sērija, kas galvenokārt tika izstrādāta, lai sniegtu ceļvedi ļoti mazām struktūrām (VSE), kuras izstrādā sistēmas vai programmatūru.

ISO/IEC 29110 sērija sastāv no četriem profiliem (sākuma, pamata, vidējā un augstāka līmeņa), kas VSE programmatūras izstrādes procesā orientē no jaunuzņēmumiem līdz pieaugušajiem. Sērijā ir sniegts visaptverošs ceļvedis, pēc kura VSE var vadīties, aptverot visus programmatūras izstrādes dzīves cikla posmus, tostarp prasību analīzi, projektēšanu, kodēšanu, testēšanu un uzturēšanu.

ISO/IEC TR 29110-1:2016 dokuments sniedz ievadu galvenajos jēdzienos, kas nepieciešami, lai izprastu un izmantotu ISO/IEC 29110 sēriju, un izskaidro VSE raksturlielumus un prasības, kā arī VSE specifisko profilu, dokumentu, standartu un rokasgrāmatu pamatojumu. Šīs sērijas mērķis nav izslēgt vai atturēt no tās izmantošanas lielākas organizācijas nekā VSE.