Home » Pakalpojumi » ISO SERTIFIKĀCIJA

ISO SERTIFIKĀCIJA

Baltum Büroo sniedz sertificēšanas pakalpojumus atbilstoši dažādiem atzītiem standartiem, kas aptver tādas jomas kā kvalitātes vadība, informācijas drošības pārvaldības sistēma, privātuma informācijas pārvaldības sistēma, tulkošanas pakalpojumi, vides pārvaldība, arodveselības un darba drošības pārvaldība un pārtikas drošības pārvaldība.

Baltum Büroo ne tikai izprot mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieku vajadzības, bet arī ir bijis līderis tādu vadības sistēmu standartu izstrādē, kas īpaši vērsti uz mazāku organizāciju vajadzībām, nosakot reālas un atbilstošas prasības. Šīs programmas tiek sertificētas, izmantojot pielāgotu sertifikācijas procesu, kas nodrošina, ka neatkarīga sertifikācija ir finansiāli pieejama arī maziem uzņēmumiem, nemazinot sertifikācijas procesa kvalitāti un uzticamību.

ISO 9001 ir pasaulē atzīts kvalitātes vadības sistēmu (QMS) standarts.

ISO 9001 sertifikācija var dot organizācijām daudz priekšrocību, tostarp uzlabot peļņas potenciālu, tirgus daļu, zīmola tēlu un uzticamību, kā arī samazināt manuālā darba apjomu. Baltum Bureau ir sertifikācijas partneris, kas sniedz vadības sistēmu novērtēšanas un ISO sertifikācijas pakalpojumus organizācijām visā pasaulē. Tā piedāvā e-mācību iespējas un tiešsaistes virtuālās klases kursus ISO 9001 apmācībai, kas tiek nodrošināti paša apmācāmā tempā. Kursi aptver dažādas tēmas, tostarp informētību, ieviešanu, iekšējo auditoru un vadošo auditoru. ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmu vada augstākā līmeņa vadītāji, un tās pamatā ir detalizēta organizācijas konteksta, stipro un vājo pušu analīze. Ar Baltum Bureau ikgadējo revīziju palīdzību organizācijas var izmantot ciklu “Plāno – Dari – Pārbaudi – Rīkojies”, lai identificētu neatbilstības un panāktu pastāvīgus kvalitātes uzlabojumus. Baltum Bureau veiktā ISO 9001 sertifikācija var palīdzēt organizācijām reaģēt uz mainīgajām kvalitātes prasībām un uzlabot darbības efektivitāti, nodrošinot, ka tiek pieņemti pareizie organizācijas lēmumi.

ISO 14001 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības vides pārvaldības sistēmai (EMS).

Standarts ir izstrādāts, lai palīdzētu organizācijām integrēt atbildību par vides aizsardzību savā uzņēmējdarbībā un procesos.

Kā sertifikācijas partneris Baltum Bureau piedāvā vadības sistēmu novērtēšanas un ISO 14001 sertifikācijas pakalpojumus organizācijām visā pasaulē. Uzņēmums uzticas ISO standartiem un ir palīdzējis uzņēmumiem augt. Baltum Bureau piedāvā arī apmācību kursus, lai palīdzētu organizācijām izprast ISO 14001 prasības un to ieviešanu. Kursi ir pieejami kā e-mācību iespējas un tiešsaistes virtuālās klases kursi, kurus var apgūt savā tempā. ISO 14001 sertifikācija mudina organizācijas pieņemt savu produktu un pakalpojumu aprites cikla skatījumu un pāriet uz aprites ekonomikas modeli.

Standarts palīdz organizācijām identificēt vides pārvaldības riskus visā produkta un pakalpojuma dzīves ciklā, nodrošinot, ka visas prasības tiek integrētas uzņēmējdarbības procesos.

Noslēgumā jāsecina, ka, iegūstot Baltum Bureau ISO 14001 sertifikātu, organizācijas var demonstrēt savu apņemšanos uzņemties atbildību par vidi un uzlabot savu vides aizsardzības sniegumu, ieviešot efektīvu vides pārvaldības sistēmu.

ISO 50001 ir globāls energopārvaldības standarts, kas nosaka enerģētikas politiku ar konkrētiem mērķiem un procesiem to sasniegšanai.

Iegūstot ISO 50001 sertifikātu, uzņēmumi var apliecināt savu apņemšanos sasniegt ilgtspējības mērķus.

Baltum Bureau ir sertifikācijas partneris, kas sniedz vadības sistēmu novērtēšanas un ISO sertifikācijas pakalpojumus organizācijām visā pasaulē. Viņi ir pārliecināti par ISO un ir pieredzējuši, palīdzot uzņēmumiem augt ar kvalitatīvu dokumentāciju.

ISO 50001 nosaka prasības energopārvaldības sistēmas izveidei, kas palīdzēs organizācijām noteikt energopārvaldības mērķus un uzdevumus, lai sasniegtu energopārvaldības politiku un uzņēmējdarbības vajadzības.

ISO 45001 ir starptautisks standarts arodveselības un darba drošības vadības sistēmām, kas izstrādāts, lai aizsargātu darbiniekus un apmeklētājus no nelaimes gadījumiem un slimībām, kas saistītas ar darbu. Tās standartus izstrādāja veselības un drošības vadības ekspertu komiteja, un to pamatā ir citas sistēmas vadības pieejas, tostarp ISO 9001 un ISO 14001.

Baltum Buroo ISO 45001 sertifikācijas iegūšanas process ietver vairākus posmus, tostarp pieteikuma veidlapas aizpildīšanu, dokumentācijas analīzi (ja nepieciešams), apmācību un ISO dokumentācijas ieviešanu, dokumentācijas auditu un vadības sistēmas auditu uz vietas.

Iegūstot Baltum Buroo ISO 45001 sertifikātu, Jūsu uzņēmums apliecinās savu apņemšanos nodrošināt darba drošību un veselības aizsardzību darbā un spēs izveidot visaptverošu pieeju veselības un drošības vadībai.

ISO 22301 ir starptautiskais standarts darbības nepārtrauktības pārvaldībai (BCM). Standarts sniedz praktisku pamatu efektīvas darbības nepārtrauktības pārvaldības sistēmas izveidei un pārvaldībai, lai aizsargātu organizāciju no dažādiem iespējamiem apdraudējumiem un traucējumiem. ISO 22301 sertifikācija palīdz organizācijām novērst negaidītus un traucējošus incidentus, sagatavoties tiem, reaģēt uz tiem un atgūties no tiem, kā arī nodrošināt produktu un pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību pēc šādu notikumu iestāšanās.

Iegūstot ISO 22301 sertifikātu, organizācijas var uzlabot savus aktīvus, rentabilitāti, pārdošanas iespējas, apgrozījumu un reputāciju, kā arī aizsargāt sava zīmola vērtību un iegūt jaunus uzņēmumus, klientus un klientus.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par ISO 22301, varat apmeklēt kursu, kurā apgūst BCM sistēmas pamatus un ISO 22301 prasības. Kurss sniedz zināšanas un praktiskas apmācības, lai izstrādātu, ieviestu, pārvaldītu un auditētu BCM sistēmu, kā arī novērtētu revīzijas konstatējumus, rakstītu kodolīgus revīzijas ziņojumus un vadītu atklāšanas, noslēguma un pēcaudita sanāksmes.

Nobeigumā jāsecina, ka ISO 22301 sertifikācija ir svarīgs solis organizācijām, kas vēlas uzlabot savu darbības nepārtrauktības pārvaldību un nodrošināt darbības nepārtrauktību traucējošu notikumu gadījumā. Sertifikācijas iestāde Baltum Buroo var palīdzēt organizācijām šajā procesā, sniedzot nepieciešamos sertifikācijas pakalpojumus.

ISO 37001 ir 2016. gadā publicēts starptautisks standarts pret kukuļošanas apkarošanas vadības sistēmām. Tā ir izstrādāta, lai palīdzētu organizācijām īstenot un uzturēt pasākumus kukuļošanas novēršanai, atklāšanai un apkarošanai visā organizācijā un tās uzņēmējdarbībā.

Lai iegūtu ISO 37001 sertifikātu, organizācijām ir jāieplāno audits sertifikācijas iestādē, kas var pārbaudīt uzņēmuma atbilstību standartiem. Sertifikācijas iestāde, piemēram, Baltum Buroo, veiks auditu, lai apstiprinātu organizācijas atbilstību ISO 37001 standartiem.

ISO 37001 sertifikācija ir elastīgs instruments, ko var pielāgot jebkura organizācija neatkarīgi no uzņēmējdarbības veida vai kukuļošanas riska. Sertifikāta iegūšana apliecina organizācijas centienus kontrolēt kukuļošanas un korupcijas riskus, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu organizācijas reputāciju un zīmola vērtību.

ISO 37001 sertifikācijas iegūšanai ir vairāki ieguvumi. Tā piešķir organizācijai uzticamību un konkurētspēju, jo efektīva kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēma uzlabo pārredzamību un integritāti, kā rezultātā uzlabojas organizācijas tēls tirgū. Turklāt tas var samazināt intervences izmaksas, jo sertifikācija apliecina, ka organizācijā ir ieviesta sistēma, kas novērš un risina kukuļošanas problēmas.

IATF 16949 ir kvalitātes vadības standarts un tehniskā specifikācija, kas attiecas uz automobiļu rūpniecību. Tā ir balstīta uz ISO 9001 un ir minimālā prasība automobiļu nozares piegādātājiem, lai demonstrētu stingru apņemšanos nodrošināt kvalitāti. Standartu kopīgi izstrādāja Starptautiskā autobūves nozares darba grupa (IATF), un tas tika iesniegts Starptautiskajai standartizācijas organizācijai (ISO) apstiprināšanai un publicēšanai.

IATF 16949 sertifikācijas process notiek divos posmos: posms un 2. posms.

Pirmā posma audits ietver gatavības pārbaudi un trūkumu apzināšanu, savukārt otrais posms ir faktiskais sertifikācijas audits.

Noslēgumā jāsecina, ka IATF 16949 sertifikācijas iegūšana var palīdzēt organizācijām izveidot kvalitātes vadības sistēmu, kas apliecina to apņemšanos nodrošināt kvalitāti, jo īpaši automobiļu nozarē.

Baltum Buroo ir uzticama sertifikācijas iestāde, kas var palīdzēt organizācijām iegūt IATF 16949 sertifikātu, izmantojot stingru novērtēšanas procesu.

ISO 41001 ir sertifikāts, kas apliecina organizācijas apņemšanos sniegt konsekventus ēku apsaimniekošanas pakalpojumus un uzlabot darbinieku veselību un labklājību.

Iegūstot ISO 41001 sertifikātu, organizācijas var parādīt saviem klientiem un ieinteresētajām personām, ka tās ir apņēmušās radīt pievienoto vērtību, izmantojot savu iekārtu pārvaldības praksi.

ISO 41001 sertifikācija var sniegt organizācijām daudz priekšrocību, tostarp uzlabot darbaspēka veselību un drošību, palielināt produktivitāti, uzlabot iekārtu pārvaldības sistēmu efektivitāti un lietderību un uzlabot komunikāciju visos līmeņos. ISO 41001 sertifikācija, izveidojot vienotu pieeju un procesu kopumu, var palīdzēt organizācijām panākt konsekvenci ēku apsaimniekošanas pakalpojumos, kas var radīt ievērojamus izmaksu ietaupījumus un efektivitātes uzlabojumus.

Kopumā ISO 41001 sertifikācijas iegūšana ir svarīgs solis organizācijām, kas vēlas demonstrēt labāko praksi ēku apsaimniekošanā un apliecināt apņemšanos sniegt konsekventus, augstas kvalitātes pakalpojumus.

ISO 26000 ir starptautisks standarts, kas attiecas uz uzņēmumu un organizāciju sociālo atbildību. Tā sniedz norādījumus par to, kā organizācijas var darboties sociāli atbildīgi, un aptver virkni jautājumu, piemēram, cilvēktiesības, darba prakse, vide, godīga darbības prakse, patērētāju jautājumi un sabiedrības iesaistīšana. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka ISO 26000 nav sertificējams standarts kā ISO 14001 vai ISO 9001, un tas nav paredzēts izmantošanai sertifikācijas nolūkos.

ISO 26000 standartā ir definēti septiņi pamatjautājumi, kas ietver jautājumus, kuri organizācijām ir jārisina, lai darbotos sociāli atbildīgi. Katra organizācija ir identificējusi šos jautājumus kā būtiskus un nozīmīgus savām ieinteresētajām personām.

ISO 28000 ir starptautisks standarts, kas sniedz visaptverošu noteikumu kopumu drošības pārvaldības sistēmām piegādes ķēdē. ISO 28000 sertifikācija apliecina, ka uzņēmums ir īstenojis pasākumus, lai uzlabotu uzticamību un piegādes ķēdes drošību, samazinātu drošības riskus, piemēram, zādzību vai kriminālu incidentu risku, un izveidojis drošības pārvaldības sistēmu (SMS), kas nodrošina pietiekamu drošības un draudu pārvaldību un kontroli, ko rada loģistikas darbības un piegādes ķēdes partneri. Iegūstot ISO 28000 sertifikātu, uzņēmums var sniegt ticamus pierādījumus par drošu piegādes ķēdi un apņemšanos nepārtraukti uzlabot darbību.

ISO 28000 standarta sertificēšana ar tādas sertifikācijas iestādes kā Baltum Buroo palīdzību var apliecināt, ka uzņēmums ir organizācijas vērtība un uzticams eksperts drošības pārvaldības jomā. Standarts ļauj uzņēmumiem gūt papildu sinerģiju, iekļaujot drošības pārvaldības sistēmu integrētas pārvaldības sistēmas stratēģijā.

ISO 31000 ir starptautisks standarts, kas sniedz vadlīnijas par risku pārvaldību jebkurā uzņēmējdarbības jomā.

Standartā sniegtas pamatnostādnes par principiem, riska pārvaldības sistēmu un riska pārvaldības procesu. Tā ir piemērojama visu lielumu un veidu organizācijām, kuru mērķis ir integrēt riska pārvaldību savā darbībā.

Lai gan pašu ISO 31000 standartu nevar izmantot sertificēšanai, tas sniedz norādījumus iekšējām vai ārējām audita programmām.

Attiecībā uz sertifikācijas procesu tipiska pieeja varētu ietvert tādu dokumentu izstrādi kā vadības sistēmas rokasgrāmata, procedūras, politikas, mērķi un veidlapas, kā arī ISO izpratnes apmācību augstākajai vadībai un darbiniekiem.

Kad organizācija ir sertificēta, tā var popularizēt savu sasniegumu, izvietojot sertifikātu redzamā vietā un veltot tīmekļa vietnes lapu savai pārvaldības sistēmai un tās sertifikācijai.