Home » Ziņas » ISO/IEC 27001 informācijas drošības pārvaldības sistēmas priekšrocības

ISO/IEC 27001 informācijas drošības pārvaldības sistēmas priekšrocības

by admin

ISO 27001 Informācijas drošības pārvaldības sistēmai ir liela nozīme jūsu organizācijas darbībā un, iespējams, tās turpmākajā pastāvēšanā.

Attiecībā uz informācijas drošību tas palīdz noteikt, kādi informācijas aktīvi mums ir, apzināties šo aktīvu vērtību, aizsargāt tos ar sistēmu un noteikt kontroles un aizsardzības metodes, ko mēs izveidosim. ISO 27001 Informācijas drošības pārvaldības sistēmai ir liela nozīme jūsu organizācijas darbībā un, iespējams, tās turpmākajā pastāvēšanā.

ISO/IEC 27001 sertifikāts palīdz pārvaldīt un aizsargāt jūsu vērtīgos informācijas aktīvus. ISO/IEC 27001 ir vienīgais starptautiskais standarts, kas nosaka informācijas drošības pārvaldības sistēmas (ISMS) prasības. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka tiek izvēlētas atbilstošas un samērīgas drošības kontroles.

Šis standarts ir sagatavots, lai sniegtu modeli informācijas drošības pārvaldības sistēmas (ISMS) izveidei, ieviešanai, darbībai, uzraudzībai, pārskatīšanai, uzturēšanai un uzlabošanai.

Organizācijas ISMS izstrādi un ieviešanu ietekmē tās vajadzības un mērķi, drošības prasības, izmantotie procesi, kā arī organizācijas lielums un struktūra.

Informāciju var definēt kā resursus, kas organizācijām rada pievienoto vērtību, un tāpēc tie ir pienācīgi jāaizsargā. Mūsdienās informācija ir pieejama daudzās vietās, jo īpaši drukātos, mutiskos un elektroniskos plašsaziņas līdzekļos, tā tiek uzglabāta un var tikt pārsūtīta dažādos veidos, piemēram, pa pastu un e-pastu.

Informācijas drošības mērķis ir aizsargāt informāciju pret daudziem apdraudējumiem, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību, samazinātu iespējamos zaudējumus un palielinātu peļņu un uzņēmējdarbības iespējas. Šis standarts izmanto procesu pieeju, lai izveidotu, ieviestu, darbinātu, uzraudzītu, pārskatītu, uzturētu un uzlabotu informācijas drošības pārvaldības sistēmu.

Saskaņā ar standartu ir būtiski aizsargāt un saglabāt informāciju visos tās veidos, jo īpaši, ja esat atbildīgs par klientu informācijas slēpšanu. Ja tas netiks darīts, tiks radīti komerciāli zaudējumi un reputācijas zudums, kas var izraisīt dārgu tiesvedību.

ISO 27001:2013 garantē uzglabātās informācijas uzticamību, konfidencialitāti un derīgumu, kā arī nodrošina aizsardzību un kontroli.

ISO 27001:2013 ir informācijas drošības pārvaldības sistēmas (ISMS) pamats, un to piemēro jebkura lieluma organizācijām visās nozarēs. ISMS sertifikāts apliecina, ka esat nodrošinājis informācijas drošību pret saviem klientiem, piegādātājiem un valsts iestādēm.

Kas ir informācijas drošība?

Mūsdienās komercsabiedrības un valsts iestādes ir pievērsušās intensīvai informācijas izmantošanai, lai turpinātu savu darbību. Laikam ejot, informācijas nozīme pieauga, un ne tikai droša uzglabāšana un glabāšana nespēja apmierināt augošās vajadzības, bet arī tās pārvietošana no vienas vietas uz citu kļuva par neizbēgamu nepieciešamību. Šī atkarība no informācijas ir radījusi nepieciešamību aizsargāt informāciju. Šajā ziņā informācijai ir ļoti svarīga vieta iestādes aktīvu vidū. Iespējami uzbrukumi informācijai, tās iznīcināšana, dzēšana, integritātes un/vai konfidencialitātes bojāšana, informācijas infrastruktūras pasliktināšanās, un tas izraisa darbības traucējumus. Informācijas drošība; tā nodrošina informācijas aizsardzību pret plaša mēroga apdraudējumiem, lai nodrošinātu organizācijas darbības nepārtrauktību, samazinātu iespējamos traucējumus uzņēmējdarbībā un palielinātu ieguvumus no ieguldījumiem.

Informācija var būt uzrakstīta uz papīra, uzglabāta elektroniski, nosūtīta pa pastu vai elektroniski no vienas vietas uz citu vai arī izteikta mutiski starp personām. Neatkarīgi no informācijas veida tā ir pienācīgi jāaizsargā. Informācijas drošību iespējams nodrošināt, pietiekamā līmenī nodrošinot informācijas konfidencialitāti, integritāti un lietojamību.

Informācijas drošība pamatā ir vērsta uz šādiem trim elementiem:

 • Konfidencialitāte
 • Integritāte
 • Pieejamība

Drošības kontroles, kas jāpiemēro ISO 27001 organizācijām

ISO/IEC 27001 Informācijas drošības pārvaldības sistēma (ISMS) ir starptautisks auditējams standarts, kas definē informācijas drošību kā pārvaldības sistēmu. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu atbilstošas un samērīgas drošības kontroles, kas aizsargā informācijas aktīvus un sniedz uzticību ieinteresētajām personām.

Šī vadības sistēma ietver korporatīvo struktūru, politiku, plānošanas darbības, pienākumus, praksi, procedūras, procesus un resursus.

ISO 27001 Informācijas drošības pārvaldības sistēma ir standarts, ko var piemērot jebkurā nozarē un jebkura lieluma organizācijā.

Šis standarts ietver prasības izveidot, ieviest, uzraudzīt, pārskatīt, uzturēt un uzlabot dokumentētu ISVS visu organizācijas komerciālo risku kontekstā.

Informācija, kas ir vērtīga organizācijām šodien; Tā būtu jāaizsargā, nepārtrauktība un sistemātiska attiecībā uz konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanai organizācijā ir jābūt stratēģiskam lēmumam. Organizāciju ietekmē pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana, tās vajadzības un mērķi, drošības prasības, izmantotie procesi, organizācijas lielums un struktūra.

Kāpēc ir nepieciešams ISO 27001?

Tas apliecina, ka jūsu iekšējās kontroles tiek nodrošinātas neatkarīgi un atbilst korporatīvās pārvaldības un darbības nepārtrauktības prasībām.

Ieguvumi organizācijām;

 • Informācijas aktīvu konfidencialitātes aizsardzība,
 • Efektīvas riska pārvaldības nodrošināšana, identificējot draudus un riskus,
 • Iestādes prestiža aizsardzība,
 • Darbības nepārtrauktības nodrošināšana,
 • Piekļuves kontrole informācijas resursiem,
 • personāla, darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju drošības izpratnes veicināšana un viņu informēšana par svarīgiem drošības jautājumiem,
 • reālas kontroles sistēmas izveide automātiskās un manuāli pārvaldītās sistēmās, lai nodrošinātu, ka sensitīva informācija tiek izmantota atbilstoši,
 • Informācijas resursu integritātes un precizitātes nodrošināšana,
 • novērstu to, ka darbinieki tiek turēti aizdomās par citu personu ļaunprātīgu izmantošanu un uzmākšanos,
 • Nodrošināt, ka sensitīva informācija ir pienācīgi pieejama trešām personām un revidentiem.
 • Tā neatkarīgi norāda, ka tiek ievēroti piemērojamie tiesību akti un noteikumi.
 • Tā nodrošina konkurences priekšrocības, jo atbilst līgumos noteiktajām prasībām un pievērš uzmanību jūsu klientu informācijas drošībai.
 • Tā neatkarīgi pārbauda, vai jūsu korporatīvie riski ir pareizi definēti, novērtēti un pārvaldīti, kamēr tiek veidoti jūsu informācijas drošības darījumi, procedūras un dokumenti.
 • Regulāra novērtēšana palīdz jums nepārtraukti uzraudzīt un uzlabot savu sniegumu. Tas apliecina jūsu augstākās vadības apņemšanos nodrošināt informācijas drošību.
 • Informācijas aktīvus var aizsargāt,
 • Tiek nodrošināta darbības nepārtrauktība,
 • Ir izveidota veselīga struktūra attiecībās ar klientiem un piegādātājiem,
 • Tiek nodrošinātas konkurences priekšrocības,
 • Tiek nodrošināta juridiskā atbilstība.

ISO 27001 sertifikācijas procedūra

 • Informācijas veidlapas aizpildīšana,
 • Piedāvājuma iesniegšana,
 • Sertifikāta pieprasīšana,
 • Dokumentācijas pārskatīšana,
 • Iepriekšēja revīzija (pēc izvēles),
 • Uzņēmuma audits (2 posmi dažādos datumos)
 • Sertifikācijas komitejas apstiprinājums
 • Dokumenta izdošana
 • Periodiskas pēcpārbaudes
 • Dokumentu atjaunošana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *