Home » Услуги » СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ISO

СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ISO

Балтум Бюроо предоставя услуги по сертифициране на различни признати стандарти, обхващащи области като управление на качеството, система за управление на информационната сигурност, система за управление на неприкосновеността на личния живот, преводачески услуги, управление на околната среда, управление на здравето и безопасността при работа и управление на безопасността на храните.

Baltum Büroo не само разбира нуждите на собствениците на малки и средни предприятия, но и е в челните редици на разработването на стандарти за системи за управление, които специално отговарят на нуждите на по-малките организации, като определят реалистични и подходящи изисквания. Тези програми се сертифицират чрез специално разработен процес на сертифициране, който гарантира, че независимото сертифициране е финансово достъпно за по-малките предприятия, без да се нарушава качеството или надеждността на процеса на сертифициране.

ISO 9001 е световно признат стандарт за системи за управление на качеството (СУК).

Сертифицирането по ISO 9001 може да донесе много ползи на организациите, включително подобряване на потенциала за печалба, пазарния дял, имиджа на марката и доверието в нея, както и намаляване на ръчната работа. Балтум Бюро е сертификационен партньор, който предоставя услуги по оценка на системи за управление и сертификация по ISO на организации от цял свят. Той предлага възможности за електронно обучение и онлайн курсове във виртуална класна стая за обучение по ISO 9001, които се провеждат със собственото темпо на обучаемите. Курсовете обхващат различни теми, включително информираност, внедряване, вътрешен одитор и водещ одитор. Системата за управление на качеството по ISO 9001 се ръководи от висши мениджъри и се основава на подробен анализ на контекста, силните и слабите страни на организацията. С помощта на годишните одити на Балтум Бюро организациите могат да използват цикъла “Планирай-До-Провери-Действие”, за да идентифицират несъответствията и да постигнат непрекъснато подобряване на качеството. Сертифицирането по ISO 9001 чрез Baltum Bureau може да помогне на организациите да отговорят на променящите се изисквания за качество и да подобрят оперативната ефективност, като гарантират, че се вземат правилните решения за организацията.

ISO 14001 е международен стандарт, който очертава изискванията за система за управление на околната среда (СУОС).

Стандартът е разработен, за да помогне на организациите да интегрират екологичните отговорности в своите бизнес операции и процеси.

В качеството си на сертификационен партньор Балтум Бюро предлага услуги по оценка на системите за управление и сертификация по ISO 14001 на организации от цял свят. Компанията има доверие в стандартите на ISO и е помогнала на бизнеса да се разрасне. Балтум Бюро предлага и курсове за обучение, за да помогне на организациите да разберат изискванията и прилагането на ISO 14001. Курсовете се предлагат под формата на варианти за електронно обучение и онлайн курсове във виртуална класна стая, които могат да бъдат завършени със собствено темпо. Сертифицирането по ISO 14001 насърчава организациите да възприемат жизнения цикъл на своите продукти и услуги и да преминат към модел на кръгова икономика.

Стандартът помага на организациите да идентифицират рисковете, свързани с управлението на околната среда, през целия жизнен цикъл на продуктите и услугите, като гарантира, че всички изисквания са интегрирани в бизнес процесите.

В заключение, като получат сертификат ISO 14001 от Балтум Бюро, организациите могат да демонстрират своя ангажимент за екологична отговорност и да подобрят екологичните си резултати чрез прилагане на ефективна система за управление на околната среда.

ISO 50001 е глобален стандарт за управление на енергията, който установява енергийна политика с конкретни цели и процеси за тяхното постигане.

Със сертифицирането си по ISO 50001 компаниите могат да демонстрират ангажираността си към целите на устойчивото развитие.

Балтум Бюро е сертификационен партньор, който предоставя услуги по оценка на системи за управление и сертификация по ISO на организации от цял свят. Те са уверени в ISO и имат опит в подпомагането на развитието на бизнеса с качествена документация.

ISO 50001 предоставя изисквания за разработване на рамка за управление на енергията, която ще помогне на организациите да определят цели и задачи за управление на енергията, за да постигнат своята политика за управление на енергията и бизнес нуждите си.

ISO 45001 е международен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа, предназначени за защита на служителите и посетителите от свързани с работата злополуки и заболявания. Стандартите му са създадени от комитет от експерти по управление на здравето и безопасността и се основават на други подходи за управление на системи, включително ISO 9001 и ISO 14001.

В Балтум Буроо процесът на получаване на сертификат по ISO 45001 включва няколко стъпки, включително попълване на формуляр за кандидатстване, анализ на документацията (ако е необходимо), обучение и прилагане на документацията по ISO, одит на документацията и одит на системата за управление на място.

С получаването на сертификат ISO 45001 от Балтум Буроо вашата компания ще демонстрира своя ангажимент към здравето и безопасността на работното място и ще може да създаде цялостен подход към управлението на здравето и безопасността.

ISO 22301 е международният стандарт за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (BCM). Стандартът предоставя практическа рамка за създаване и управление на ефективна система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса, за да се предпази организацията от широк спектър от потенциални заплахи и прекъсвания. Сертифицирането по ISO 22301 помага на организациите да предотвратяват, подготвят, реагират и да се възстановяват от неочаквани и разрушителни инциденти, както и да осигуряват непрекъснатост на бизнес доставките на продукти и услуги след настъпването на такива събития.

С получаването на сертификат ISO 22301 организациите могат да повишат своите активи, рентабилност, продаваемост, оборот и репутация, както и да защитят стойността на марката си и да спечелят нови фирми, клиенти и потребители.

Ако искате да научите повече за ISO 22301, можете да се включите в курс, в който се изучават основите на системата BCM и изискванията на ISO 22301. Курсът предоставя знания и практическо обучение за разработване, внедряване, управление и одитиране на система за управление на качеството, както и за оценка на констатациите от одита, изготвяне на кратки одитни доклади и провеждане на встъпителни, заключителни и последващи одитни срещи.

В заключение, сертифицирането по ISO 22301 е важна стъпка за организациите, които искат да подобрят управлението на непрекъснатостта на дейността си и да гарантират продължаването на дейността си в случай на прекъсващи събития. Сертифициращият орган Baltum Buroo може да помогне на организациите в този процес, като предостави необходимите сертификационни услуги.

ISO 37001 е международен стандарт за системи за управление на борбата с подкупите, публикуван през 2016 г. Тя е предназначена да подпомогне организациите при прилагането и поддържането на мерки за предотвратяване, разкриване и справяне с подкупването в цялата организация и нейните бизнес дейности.

За да получат сертификат по ISO 37001, организациите трябва да насрочат одит от сертифициращ орган, който да провери дейността им, за да гарантира спазването на стандартите. Сертифициращият орган, като например Baltum Buroo, ще извърши одит, за да потвърди съответствието на организацията със стандартите ISO 37001.

Сертифицирането по ISO 37001 е гъвкав инструмент, който може да бъде адаптиран от всяка организация, независимо от вида на бизнеса или риска от подкупи. Получаването на сертификат доказва усилията на организацията да контролира рисковете от подкупи и корупция, което е от решаващо значение за гарантиране на репутацията и стойността на марката на организацията.

Получаването на сертификат ISO 37001 има няколко предимства. Тя дава на организацията доверие и конкурентно предимство, тъй като ефективната система за управление на борбата с подкупите повишава прозрачността и почтеността, което води до подобряване на имиджа на пазара. Освен това тя може да намали разходите за намеса, тъй като сертификатът доказва, че организацията има система за предотвратяване и справяне с подкупите.

IATF 16949 е стандарт за управление на качеството и техническа спецификация, специфични за автомобилната индустрия. Той се основава на ISO 9001 и е минимално изискване към доставчиците на автомобилни продукти, за да демонстрират твърд ангажимент към качеството. Стандартът е разработен съвместно от Международната работна група по автомобилостроене (IATF) и е представен на Международната организация по стандартизация (ISO) за одобрение и публикуване.

Процесът на сертифициране по IATF 16949 се извършва на два етапа: Етап 1 и Етап 2.

Одитът на етап 1 включва проверка на готовността и идентифициране на слабите места, докато етап 2 е същинският сертификационен одит.

В заключение, получаването на сертификат IATF 16949 може да помогне на организациите да създадат система за управление на качеството, която да демонстрира техния ангажимент към качеството, особено в автомобилния сектор.

Балтум Буроо е надежден сертифициращ орган, който може да помогне на организациите да получат сертификат IATF 16949 чрез строгия си процес на оценка.

ISO 41001 е сертификат, който демонстрира ангажимента на дадена организация да предоставя последователни услуги по управление на сгради и да подобрява здравето и благосъстоянието на своите служители.

С получаването на сертификат ISO 41001 организациите могат да покажат на своите клиенти и заинтересовани страни, че са се ангажирали да добавят стойност чрез своите практики за управление на съоръженията.

Сертифицирането по ISO 41001 може да донесе многобройни ползи на организациите, включително подобряване на здравето и безопасността на работната сила, повишаване на производителността, подобряване на ефективността и ефикасността на системите за управление на съоръженията и по-добра комуникация на всички нива. Чрез установяването на общ подход и набор от процеси сертифицирането по ISO 41001 може да помогне на организациите да постигнат последователност в услугите си по управление на сгради, което може да доведе до значителни икономии на разходи и подобряване на ефективността.

Като цяло получаването на сертификат ISO 41001 е важна стъпка за организациите, които искат да демонстрират най-добрите практики в управлението на съоръженията и да покажат ангажимента си да предоставят последователни и висококачествени услуги.

ISO 26000 е международен стандарт, свързан със социалната отговорност на бизнеса и организациите. Той предоставя насоки за това как организациите могат да работят по социално отговорен начин и обхваща редица въпроси като права на човека, трудови практики, околна среда, справедливи оперативни практики, потребителски въпроси и участие на общността. Важно е обаче да се отбележи, че ISO 26000 не е стандарт, който подлежи на сертифициране, както ISO 14001 или ISO 9001, и не е предназначен да се използва за целите на сертифицирането.

Стандартът ISO 26000 дефинира седем основни теми, които включват въпросите, които организациите трябва да решат, за да работят по социално отговорен начин. Тези въпроси са идентифицирани от всяка организация като релевантни и значими за нейните заинтересовани страни.

ISO 28000 е международен стандарт, който предоставя изчерпателен набор от правила за системите за управление на сигурността във веригата за доставки. Сертифицирането по ISO 28000 доказва, че компанията е въвела мерки за подобряване на надеждността и сигурността на веригата за доставки, за намаляване на рисковете за сигурността, като например кражби или криминални инциденти, и за създаване на система за управление на сигурността (СУС), която осигурява достатъчно управление и контрол на сигурността и заплахите от логистичните операции и партньорите по веригата за доставки. С получаването на сертификат ISO 28000 компанията може да предостави надеждно доказателство за своята сигурна верига за доставки и ангажимент за непрекъснато усъвършенстване.

Сертифицирането по стандарта ISO 28000 от сертифициращ орган като Baltum Buroo може да покаже, че компанията е актив за организацията и надежден експерт в управлението на сигурността. Стандартът дава възможност на компаниите да се възползват от допълнителни синергии, като включат своята система за управление на сигурността в стратегия за интегрирана система за управление.

ISO 31000 е международен стандарт, който предоставя насоки за управление на рисковете при всяка бизнес дейност.

Стандартът предоставя насоки относно принципите, рамката за управление на риска и процеса на управление на риска. Той е приложим за организации от всякакъв размер и вид, които се стремят да интегрират управлението на риска в своите операции.

Въпреки че самият стандарт ISO 31000 не може да се използва за целите на сертифицирането, той предоставя насоки за програми за вътрешен или външен одит.

Що се отнася до процеса на сертифициране, типичният подход може да включва разработване на документи като наръчник на системата за управление, процедури, политики, цели и формуляри, както и провеждане на обучение за повишаване на осведомеността за ISO за висшето ръководство и персонала.

След като бъдат сертифицирани, организациите могат да популяризират постиженията си, като поставят сертификата си на видно място и посветят страница на уебсайта си на своята система за управление и нейното сертифициране.