Home » Услуги » Сертифициране на ИТ

Сертифициране на ИТ

Екипът на Baltum Bureau, заедно с нашите партньори, може да ви помогне по въпросите на ИТ сертификацията.

Сертификацията по ISO 27001 е широко признат стандарт за системи за управление на информационната сигурност (СУИС). Сертифицирането демонстрира ангажимента на организацията да поддържа поверителността, целостта и наличността на информацията си.

Балтум Буроо е сертифициращ орган, който предоставя на организациите сертификация по ISO 27001.

За да получи сертификат по ISO 27001, организацията трябва да изпълни редица стъпки, включително да напише необходимата документация и да внедри процеси и механизми за контрол на сигурността, да извърши вътрешен одит, да проведе преглед на ръководството и да отстрани всички несъответствия.

Процесът на сертифициране включва цялостна оценка на СУИС на организацията, включително нейните политики, процедури и контроли, за да се гарантира, че тя отговаря на изискванията, посочени в стандарта. Процесът на одит може да бъде сложен и отнемащ много време, но разбирането му може да помогне на организациите да се подготвят за успешен одит и да намалят стреса по време на процеса.

Сертифицирането по ISO 27001 предоставя няколко предимства на организациите. Тя помага да се подобри сигурността на чувствителната информация, да се повиши доверието на клиентите и бизнес партньорите и да се намали рискът от нарушаване на сигурността на данните и кибератаки. Той също така осигурява рамка за организациите да управляват рисковете за информационната си сигурност и непрекъснато да подобряват своята позиция по отношение на сигурността.

В заключение, сертификацията по ISO 27001 е важен инструмент, с който организациите могат да демонстрират ангажираността си към информационната сигурност. Работейки със сертифициращ орган като Baltum Buroo, организациите могат да получат сертификат и свързаните с него предимства.

ISO 27701 е стандарт, който предоставя насоки за управление и обработка на информация, позволяваща идентифициране на лица (PII). Той е разширение на широко използвания

ISO 27001 за системи за управление на сигурността на информацията (ISMS) и спомага за преодоляване на разликата между поверителността и сигурността. Стандартът има за цел да осигури точка на интеграция между защитата на личните данни и управлението на PII в организациите. Стандартът е специално насочен към изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), но също така позволява на организациите да включат други закони, разпоредби и изисквания за поверителност в своята система за управление на информацията за поверителност (PIMS). Внедряването на PIMS с помощта на ISO 27701 може да помогне на организациите да демонстрират ефективно управление на данните за поверителност и да осигурят рамка за защита на поверителността.

Съществуват много потенциални ползи от наличието на стабилна PIMS, включително изграждане на доверие у заинтересованите страни, осигуряване на прозрачност, изясняване на ролите и отговорностите, подпомагане на спазването на разпоредбите за поверителност и намаляване на сложността чрез интегриране с ISO 27001.

Процесът на получаване на сертификат ISO 27701 обикновено включва попълване на формуляр за искане на официална оферта, получаване на подписана оферта и подготовка за одит.

След сертифицирането ще получите сертификат, който е валиден за три години, а вашият сертифициращ орган ще ви посещава редовно, за да гарантира, че системата ви продължава да отговаря на изискванията и да се усъвършенства.

ISO/IEC 20000-1 е стандарт за управление на ИТ услугите (ITSM), който осигурява цялостен процесен подход за организациите за ефективно предоставяне на качествени ИТ услуги.

С получаването на сертификат ISO/IEC 20000-1 организациите могат да демонстрират своя ангажимент за предоставяне на качествени услуги и да покажат, че са гъвкава организация, която реагира на променящата се среда за предоставяне на услуги. Освен това сертификацията по ISO/IEC 20000 е структурно съобразена с други стандарти за системи за управление, което улеснява организациите да спазват подобни стандарти и разпоредби. Всъщност правителствените, военните и здравните организации започнаха да изискват сертифициране по ISO/IEC 20000 за своите доставчици на ИТ услуги.

Стандартът ISO/IEC 20000-1 определя изискванията към организацията за създаване, внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на система за управление на услугите (СУУ).

В заключение, сертификацията по ISO/IEC 20000-1 предоставя многобройни ползи за организациите, тъй като демонстрира ангажимента им за предоставяне на качествени ИТ услуги и улеснява спазването на подобни стандарти и разпоредби.

Ако вашата организация се интересува от сертифициране по ISO/IEC 20000-1, помислете за работа със сертифициращ орган като Baltum Buroo.

ISO/IEC 29110 е поредица от международни стандарти и ръководства, които са разработени главно с цел да осигурят пътна карта за много малки организации (VSE), разработващи системи или софтуер.

Серията ISO/IEC 29110 се състои от четири профила (начален, основен, среден и разширен), които насочват VSE в процеса на разработване на софтуер – от стартиращи до възрастни. Поредицата предоставя изчерпателна пътна карта, която да бъде следвана от VSE и която обхваща всички етапи от жизнения цикъл на разработката на софтуер, включително анализ на изискванията, проектиране, кодиране, тестване и поддръжка.

Документът ISO/IEC TR 29110-1:2016 предоставя въведение в основните концепции, необходими за разбирането и използването на серията ISO/IEC 29110, и обяснява характеристиките и изискванията към VSE и обосновката на специфичните за VSE профили, документи, стандарти и ръководства. Серията няма за цел да изключва или да обезкуражава използването ѝ от по-големи организации, отколкото VSE.