Home » Услуги » СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

ISO/IEC 27001 е разработен, за да определи изискванията за създаване, внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в организациите. Получаването на сертификата ISO/IEC 27001 показва, че те са в състояние да защитят жизненоважната информация за клиентите си, данните на служителите, финансовата/счетоводната информация, интелектуалната собственост и друга информация на трети страни. Стандартът предоставя на организациите систематичен подход за планиране, внедряване, експлоатация и непрекъснато подобряване на тяхната СУИС.

4 основни стъпки за сертифициране по ISO 27001

Приложение

Попълнете формуляра за кандидатстване, за да разберем вашата компания и изисквания.

Документация

При необходимост анализираме документацията, провеждаме обучение, разработваме и внедряваме документация по ISO/IEC 27001.

Одит

Одит на документацията и одит на системата за управление на място.

Сертификат

Изготвяне на доклад и вземане на решение за издаване на сертификат.

Ползи от сертифицирането по ISO 27001

Запазване на поверителността на информацията: Силно сертифицираната ISMS гарантира, че информацията е достъпна само за упълномощени лица.

Подобряване на корпоративния ви имидж: Получаването на сертификат по международно признат стандарт изгражда репутацията и имиджа на вашата организация, което може да отвори вратата за повече бизнес възможности.

Поддържане на интегритета на вашата организация: Гарантира, че информацията, съхранявана, събирана, използвана или споделяна от вашата организация, е точна и никога не се променя без необходимото разрешение.

Спечелете повече договори: Тъй като международното сертифициране демонстрира вашата ангажираност и високи постижения в управлението на информационната сигурност, то увеличава потенциала на вашия бизнес при участие в търгове за бизнес договори.

Шест предимства на работата с нас.

1. Професионален и приятелски настроен

Нашият подход, ориентиран към клиента, дава приоритет на вашия успех, като гарантира, че нашият екип е винаги достъпен и подкрепящ, напътствайки ви през целия процес на сертифициране.

2.Expertise
Нашият екип от висококвалифицирани и опитни одитори и експерти по сертифициране предоставя несравними познания за индустрията, за да насочва и подпомага вашата организация в процеса на сертифициране.
3.Customization

Ние вярваме в индивидуалните решения, които отговарят на уникалните нужди на вашия бизнес. Нашият гъвкав подход гарантира, че услугите ни са съобразени с вашите специфични изисквания, като осигуряват максимална стойност и ефективност.

4.Международно признаване
Акредитирани от водещи световни органи за акредитация, нашите сертификати имат тежест и доверие на международната сцена, като повишават репутацията на вашата организация и укрепват доверието сред клиентите и заинтересованите страни.
5.Всеобхватни услуги

С широка гама от сертификати, обхващащи качеството, здравето, безопасността, сигурността на информацията и околната среда, ние предлагаме универсално решение за всички ваши нужди от оценка на системите за управление и сертифициране по ISO.

6.Дългосрочно партньорство
Възприемаме отношенията си с клиентите като дългосрочно партньорство. Нашата постоянна подкрепа и насоки са предназначени да ви помогнат да подобрявате непрекъснато системите си за управление, да насърчавате растежа и да постигате успех за вашата организация.

Сертификацията по ISO/IEC 27001 е широко признат стандарт за системи за управление на информационната сигурност (СУИС).

Сертифицирането демонстрира ангажимента на организацията да поддържа поверителността, целостта и наличността на информацията си.

Балтум Буроо е сертифициращ орган, който предоставя на организациите сертификат ISO/IEC 27001.

За да получи сертификат по ISO 27001, организацията трябва да изпълни редица стъпки, включително да напише необходимата документация и да внедри процеси и механизми за контрол на сигурността, да извърши вътрешен одит, да проведе преглед на ръководството и да отстрани всички несъответствия.

Процесът на сертифициране включва цялостна оценка на СУИС на организацията, включително нейните политики, процедури и контроли, за да се гарантира, че тя отговаря на изискванията, посочени в стандарта. Процесът на одит може да бъде сложен и отнемащ много време, но разбирането му може да помогне на организациите да се подготвят за успешен одит и да намалят стреса по време на процеса.

Сертифицирането по ISO 27001 предоставя няколко предимства на организациите. Тя помага да се подобри сигурността на чувствителната информация, да се повиши доверието на клиентите и бизнес партньорите и да се намали рискът от нарушаване на сигурността на данните и кибератаки. Той също така осигурява рамка за организациите да управляват рисковете за информационната си сигурност и непрекъснато да подобряват своята позиция по отношение на сигурността. В заключение,

Сертифицирането по ISO 27001 е важен инструмент, с който организациите демонстрират ангажимента си към информационната сигурност. Работейки със сертифициращ орган като Baltum Buroo, организациите могат да получат сертификат и свързаните с него предимства.

ISO 27701 е стандарт, който предоставя насоки за управление и обработка на информация, позволяваща идентифициране на лица (PII). Той е разширение на широко използвания стандарт ISO 27001 за системи за управление на сигурността на информацията (ISMS) и помага да се преодолее пропастта между неприкосновеността на личния живот и сигурността.

Стандартът има за цел да осигури точка на интеграция между защитата на личните данни и управлението на PII в организациите. Стандартът е специално насочен към изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), но също така позволява на организациите да включат други закони, разпоредби и изисквания за поверителност в своята система за управление на информацията за поверителност (PIMS).

Внедряването на PIMS с помощта на ISO 27701 може да помогне на организациите да демонстрират ефективно управление на данните за поверителност и да осигурят рамка за защита на поверителността.

Съществуват много потенциални ползи от наличието на стабилна PIMS, включително изграждане на доверие у заинтересованите страни, осигуряване на прозрачност, изясняване на ролите и отговорностите, подпомагане на спазването на разпоредбите за поверителност и намаляване на сложността чрез интегриране с ISO 27001.

Процесът на получаване на сертификат ISO 27701 обикновено включва попълване на формуляр за искане на официална оферта, получаване на подписана оферта и подготовка за одит.

След сертифицирането ще получите сертификат, който е валиден за три години, а вашият сертифициращ орган ще ви посещава редовно, за да гарантира, че системата ви продължава да отговаря на изискванията и да се усъвършенства.

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е регламент в правото на ЕС относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на всички физически лица в Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Сертифицирането по GDPR е процес, който показва, че организацията е въвела процеси и процедури за спазване на разпоредбите.

Baltum Bureau, в качеството си на сертифициращ орган, предлага доброволна схема за сертифициране на защитата на данните, за да помогне на компаниите да спазват стандартите на GDPR.

Схемата се основава на технически стандарт, който позволява на компаниите да прилагат цялостни процеси за защита на данните и да предотвратяват потенциални нарушения на сигурността, да защитават неприкосновеността на личния живот на клиентите и да защитават критични активи от данни. За да получи сертификат за съответствие с GDPR, организацията трябва да се подготви за сертифициране, като определи политика за личните данни, създаде списък с дейности по обработване, определи процес за управление на правата на субектите на данни, извърши оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) и осигури безопасно прехвърляне на лични данни.

Важно е да се отбележи, че сертифицирането по GDPR не означава непременно, че дадена организация е в съответствие с GDPR. Сертифицирането означава само, че организацията е въвела процеси и процедури за спазване на разпоредбите. Сертифициращите органи са отговорни за правилната оценка, водеща до сертифициране или отнемане на такова сертифициране, но администраторът или обработващият лични данни продължава да носи отговорност за спазването на регламента.

Получаването на сертификат за съответствие с GDPR може да донесе редица ползи на организацията. Например сертифицирането може да помогне на организациите да изпълнят много от изискванията на GDPR и все повече се признава като най-добра практика за демонстриране на напредъка в постигането на съответствие.

Освен че гарантират, че рисковете за сигурността, заплахите и уязвимостите са идентифицирани, приоритизирани и управлявани по икономически ефективен начин, организациите могат да се възползват и от сертифицирането по ISO/IEC 27001 и BS 10012.

Законът за защита на личните данни на потребителите в Калифорния (California Consumer Privacy Act, CCPA) е закон за защита на личните данни, приет през 2018 г. от щата Калифорния, САЩ, който има за цел да регулира начина, по който предприятията събират, използват и споделят личната информация на жителите на Калифорния.

Законът за защита на личните данни се счита за един от най-строгите закони за защита на личните данни в САЩ и предоставя на жителите на Калифорния възможността да контролират начина, по който предприятията обработват личната им информация. От фирмите вече се изисква да удовлетворяват исканията на жителите на Калифорния за достъп, изтриване и отказ от споделяне или продажба на тяхната информация.

ЗЗЛД има за цел да предостави на потребителите по-голям достъп до информацията, която се събира от тях. Потребителите вече могат да знаят как предприятията обработват и споделят тази информация, създавайки култура на прозрачност по отношение на потребителските данни.

Съгласно ЗЗЛД потребителите могат да поискат от предприятията да им разкрият събраната информация и източниците на събраните данни. Предприятията, които са обект на ЗЗЛД, имат няколко задължения, включително да отговарят на искания на потребителите за упражняване на техните права и да предоставят на потребителите определени известия, обясняващи техните практики за защита на личните данни.

ЗЗЛД се прилага за много предприятия, включително брокери на данни, и предприятията ще трябва да поемат разходите за спазването му.

Сертифицирането на HIPAA е процес, който подпомага организациите да постигнат съответствие със Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA).

HIPAA определя стандартите за защита на електронната защитена здравна информация (ePHI) и неприкосновеността на личния живот. В здравния сектор има различни частни компании, които предоставят сертификация по HIPAA, и тя се предлага в различни размери, форми и формати.

Сертифицирането включва преглед от трета страна на съответствието на организацията с административните, техническите и физическите предпазни мерки на Правилото за сигурност на HIPAA. Освен това има различни сертификати за HIPAA, включително CHPA, CHPE, CHSE и CHPSE.

За организациите е важно да изберат правилната сертификация въз основа на излагането им на защитена здравна информация (PHI) и участието им в спазването на изискванията.

Стандартът за сигурност на данните в индустрията на платежните карти (PCI DSS) е набор от стандарти за сигурност, предназначени да гарантират, че всички компании, които приемат, обработват, съхраняват или предават информация за кредитни карти, поддържат сигурна среда.

Целта на PCI DSS е да се предпази от измами с кредитни карти чрез засилен контрол върху данните и излагането им на риск.

За да получи сертификат PCI DSS, компанията трябва да изпълни дванадесет изисквания, определени от Съвета за сигурност на PCI. Оценката на съответствието на дадена компания със стандартите на PCI DSS се извършва от квалифициран оценител на сигурността (QSA). Съветът за сигурност на PCI предоставя на търговците ресурси, като например документи за стандартите за сигурност на данните от кредитни карти, софтуер и хардуер, отговарящи на изискванията на PCI, и квалифицирани оценители на сигурността, за да им помогне да постигнат и поддържат съответствие с PCI DSS.

Алиансът за сигурност в облака (CSA) е водеща организация, която се занимава с определянето и популяризирането на най-добрите практики за осигуряване на сигурна среда за изчисления в облак. CSA предлага сертификата CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge), който е широко признат като стандарт за експертиза в областта на сигурността в облака. CSA предоставя ресурси, които помагат на хората да се подготвят и да получат удостоверението CCSK, което обхваща неутрално по отношение на доставчиците разбиране за това как да се защитават данните в облака.

Сертификатът CCSP Cloud Security Alliance, предлаган от (ISC), е друга възможност за сертифициране за ИТ специалисти и специалисти по киберсигурност, които искат да прилагат най-добрите практики за сигурност в облака в своите организации. CCSP демонстрира усъвършенствани технически умения и познания в областта на проектирането, управлението и сигурността на данни, приложения и инфраструктура в облака и осигурява подкрепа от общност от лидери в областта на киберсигурността.

Cyber Essentials е програма за сертифициране, която има за цел да помогне на организациите да демонстрират своя ангажимент към киберсигурността. Сертифицирането е самооценяващо се, което означава, че организациите трябва да отговорят на въпросник, предоставен от сертифициращ орган, като например Baltum Buroo. След като оцени отговорите и извърши външно сканиране на уязвимостите на IP адресите на организацията, сертифициращият орган ще определи дали организацията отговаря на изискванията за сертифициране.

Балтум Буроо може да ви предложи редица услуги, за да ви помогне да се подготвите и да постигнете сертификация, включително прагматични киберсъвети и подкрепа през целия процес на сертификация.

SOC 2 (System and Organization Controls 2) е стандарт за съответствие, създаден от Американския институт на счетоводителите (AICPA), за да определи критерии за управление на данните на клиентите въз основа на пет принципа на доверително обслужване: сигурност, наличност, цялостност на обработката, поверителност и неприкосновеност на личния живот.

Сертификатът SOC 2 става все по-важен, тъй като все повече компании събират и съхраняват данни на клиенти, тъй като с него предприятията спазват стандарт, който защитава данните на потребителите и им осигурява спокойствие.

Процесът на постигане на съответствие със SOC 2 включва изготвяне на пътна карта с помощта на одитор и отделяне на значителен период от време за изграждане на системи и процеси, отговарящи на изискванията на SOC 2. След като бъдат установени съответстващите на изискванията процеси, е важно те да се спазват последователно, за да се поддържа сертификацията SOC 2.

Важно е да се отбележи, че докладите SOC 2 са уникални за всяка организация и се различават от PCI DSS, който има много строги изисквания.

Сертифицирането на TISAX е изключително търсен механизъм за оценка на информационната сигурност за предприятията в автомобилната индустрия. Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) е европейски каталог за оценка на информационната сигурност по стандарти на автомобилната индустрия, който помага на компаниите да гарантират сигурността на своите информационни системи.

Сертификатът TISAX потвърждава, че системата за управление на информационната сигурност на компанията отговаря на определените нива на сигурност и позволява споделяне на резултатите от оценката в рамките на определена платформа.

В Балтум Буроо предлагаме сертификационни услуги на TISAX, за да ви помогнем да докажете готовността си за управление на информационната сигурност.

Оценките на TISAX от Baltum Buroo ви помагат да повишите доверието и цялостната удовлетвореност на клиентите, като и двете могат да улеснят подновяването на съществуващите договори с доставчици.

TISAX помага на предприятията да намалят усилията си, когато става въпрос за обработка на чувствителна информация от клиенти или за оценка на информационната сигурност на собствените им доставчици. TISAX ви дава възможност да демонстрирате ангажимента си към информационната сигурност, което може да има положително въздействие върху вашия бизнес и да повиши доверието на клиентите.

В Балтум Буроо нашата глобална мрежа от одитори на TISAX е тук, за да ви помогне да получите сертификат TISAX и да повишите сигурността на вашите информационни системи. Ако искате да научите повече за нашите услуги за сертифициране на TISAX, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Консорциумът за сертифициране на криптовалути (C4) е организация с нестопанска цел, която предоставя сертификати на професионалисти, които извършват услуги, свързани с криптовалути. Организацията предоставя сертификати, които демонстрират цялостни познания в различни дисциплини, свързани с криптовалутите, от основна криптография до разработка на криптовалути на ниско ниво.

С4 също така установява стандарти за криптовалути, които имат за цел да балансират между отвореност, неприкосновеност на личния живот, сигурност, използваемост и децентрализация. Организацията предоставя безплатен и отворен набор от индустриални насоки и най-добри практики за защита на криптовалутата и свързаните с нея системи чрез Стандарта за сигурност на криптовалутата (CCSS).

CCSS препоръчва прилагането на различни механизми за контрол на сигурността за защита на притежаваните криптовалути. C4 има определени сертификати като Self Custody, Qualified Service Provider (QSP) и Full System (FS).

С напредването на технологиите и онлайн транзакциите нараства търсенето на програми за сертифициране на криптовалути, които помагат на професионалистите да усвоят и демонстрират нови умения в тази област.