Home » Политика за поверителност

Политика за поверителност

Настоящата политика за поверителност (“Политика”) описва как Baltum Büroo (“ние”, “нас” или “наш”) събира, защитава и използва личната информация (“Лична информация”), която Вие (“Потребител”, “Вие” или “Ваш”) може да предоставите на уебсайта и на някой от неговите продукти или услуги (наричани общо “уебсайт” или “Услуги”).

В него са описани и наличните възможности за избор по отношение на използването на Вашата лична информация и как можете да получите достъп до тази информация и да я актуализирате. Настоящата политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, нито за лица, които не наемаме или управляваме.

Събиране на лична информация

Получаваме и съхраняваме всяка информация, която съзнателно ни предоставяте, когато създавате акаунт или попълвате онлайн формуляр на уебсайта. Тази информация може да включва вашия имейл адрес, име, телефонен номер, адрес или друга Лична информация.

Можете да изберете да не ни предоставяте определена информация, но тогава може да не можете да се възползвате от някои от функциите на уебсайта. Потребителите, които не са сигурни коя информация е задължителна, могат да се свържат с нас.

Събиране на нелична информация

Когато посещавате уебсайта, нашите сървъри автоматично записват информацията, която браузърът ви изпраща. Тези данни могат да включват информация, като например IP адрес на вашето устройство, тип и версия на браузъра, тип и версия на операционната система, езикови предпочитания или страницата, която сте посещавали, преди да влезете в нашия уебсайт, страниците на нашия уебсайт, които посещавате, времето, прекарано на тези страници, информацията, която търсите в нашия уебсайт, времето и датите на достъп и други статистически данни.

Нелични потребителски данни се събират и за рекламни и аналитични цели.

Реклама

Този вид услуга позволява използването на потребителски данни за целите на рекламната комуникация. Тези съобщения се показват под формата на банери и други реклами на този уебсайт, евентуално въз основа на интересите на потребителя. Това не означава, че всички Данни за потребителя се използват за тази цел.

Някои от рекламните услуги на трети страни могат да използват Бисквитки или други идентификатори за идентифициране на Потребителите или могат да използват техниката на поведенческо пренасочване, т.е. показване на реклами, съобразени с интересите и поведението на Потребителя, включително такива, открити извън това Приложение.

Анализ

Тези услуги позволяват на собственика на уебсайта да наблюдава и анализира уеб трафика и могат да се използват за проследяване на поведението на потребителите.

Използваме следните услуги в нашия уебсайт. Събраните потребителски данни са показани под всяка услуга. За повече информация, моля, проверете политиките за поверителност на съответните услуги.

Всички пиксели се използват за целите на повторното таргетиране. Ние не споделяме пикселни данни с други страни.

Известия Push

Използваме push известия, за да ви изпращаме известия, свързани с нашия уебсайт. Ще използваме известия за натискане, само ако се съгласите да ги получавате. По всяко време можете да управлявате предпочитанията си за push известия или да ги деактивирате в настройките за известия на браузъра си или в настройките на устройството на мобилното си устройство.

Управление на лична информация

Можете да получите достъп, да добавяте, актуализирате и изтривате определена Лична информация за вас. Информацията, която можете да преглеждате, актуализирате и изтривате, може да се променя с промяната на уебсайта или Услугите. Когато актуализирате информация, ние можем да запазим копие от неревизираната информация в нашите регистри.

Част от информацията може да остане в нашите лични записи и след като сте я изтрили от профила си. Ще запазим и използваме вашата информация, ако това е необходимо, за да спазваме нашите правни задължения, да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите споразумения.

Можем да използваме всякакви обобщени данни, получени от или включващи вашата Лична информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично. След изтичане на периода на съхранение Личната информация се изтрива.

Следователно правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат упражнени след изтичането на периода на съхранение.

Използване и обработка на събраната информация

Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана за персонализиране на вашето преживяване; подобряване на нашия уебсайт; подобряване на обслужването на клиенти и отговаряне на запитвания и имейли на нашите клиенти; изпращане на бюлетини; изпращане на имейли с известия, като напомняне за парола, актуализации и т.н.; управление и експлоатация на нашия уебсайт и Услуги.

Събраната нелична информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и за създаване на статистическа информация относно използването на уебсайта. Тази статистическа информация не се обобщава по друг начин, който би позволил да се идентифицира всеки потребител на системата.

Можем да обработваме Лична информация, свързана с вас, ако е приложимо едно от следните условия: (i) Дали сте съгласието си за една или повече конкретни цели. Имайте предвид, че съгласно някои законодателства може да ни бъде разрешено да обработваме информация, докато не възразите срещу такава обработка (като се откажете), без да се налага да разчитаме на съгласие или на някое от следните правни основания по-долу.

Това обаче не се прилага, когато обработката на Лична информация е предмет на европейското законодателство за защита на данните; (ii) Предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и/или за изпълнението на преддоговорни задължения; (iii) Обработката е необходима за спазването на правно задължение, на което сте субект; (iv) Обработването е свързано със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са ни предоставени; (v) Обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна.

Във всеки случай ще се радваме да разясним конкретното правно основание, което се прилага за обработката, и дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Прехвърляне и съхранение на информация

В зависимост от местоположението ви прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхраняване на информацията ви в държава, различна от вашата. Имате право да се запознаете с правното основание за прехвърляне на информация към държава извън Европейския съюз или към международна организация, регулирана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като например ООН, както и с мерките за сигурност, предприети от нас за защита на вашата информация.

Ако бъде извършено такова прехвърляне, можете да научите повече, като проверите съответните раздели на този документ или се обърнете към нас, като използвате информацията, предоставена в раздела за контакти.

Правата на потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на своите данни, обработвани от Собственика.

По-специално, Потребителите имат право да правят следното:

да оттеглят съгласието си по всяко време. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработката на техните Лични данни.

да възразяват срещу обработката на своите данни. Потребителите имат право да възразяват срещу обработката на техните данни, ако обработката се извършва на правно основание, различно от съгласие. Допълнителна информация е представена в специалния раздел по-долу.

Достъп до техните данни. Потребителите имат право да научат дали данните се обработват от Собственика, да получат информация относно определени аспекти на обработката и да получат копие от обработваните данни.

Проверете и потърсете корекция. Потребителите имат право да проверят точността на своите данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.

да ограничат обработката на своите данни. При определени обстоятелства потребителите имат право да ограничат обработката на своите данни. В този случай Собственикът няма да обработва техните данни за никаква друга цел, освен за съхранението им.

да поискат личните им данни да бъдат изтрити или премахнати по друг начин. При определени обстоятелства потребителите имат право да поискат от собственика да изтрие техните данни.

да получат данните си и да ги прехвърлят на друг администратор. Потребителите имат право да получат своите данни в структуриран, широко използван и машинночетим формат и, ако това е технически осъществимо, да ги предадат на друг администратор без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че данните се обработват с автоматични средства и че обработката се основава на съгласието на потребителя, на договор, в който потребителят участва, или на преддоговорни задължения.

Подайте жалба. Потребителите имат право да предявят иск пред своя компетентен орган за защита на данните.

Подробности за правото на възражение срещу обработката

Когато Личните данни се обработват за целите на обществен интерес, при упражняването на официални правомощия, предоставени на Собственика, или за целите на легитимните интереси на Собственика, Потребителите могат да възразят срещу такава обработка, като предоставят основание, свързано с тяхната конкретна ситуация, за да обосноват възражението.

Потребителите трябва да знаят, че ако все пак техните Лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу това обработване по всяко време, без да предоставят каквато и да е обосновка. За да разберат дали Собственикът обработва Лични данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да направят справка в съответните раздели на този документ.

Как да упражнявате тези права

Всички искания за упражняване на правата на потребителя могат да бъдат отправени към Собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези искания могат да бъдат упражнени безплатно и ще бъдат разгледани от собственика възможно най-рано и винаги в рамките на един месец.

Правни действия

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от Собственика в съда или в етапите, водещи до евентуални правни действия, произтичащи от неправилно използване на това Приложение или свързаните с него Услуги. Потребителят декларира, че е запознат с факта, че от Собственика може да бъде поискано да разкрие лични данни при поискване от страна на публични органи.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, това Приложение може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно Услугите или събирането и обработката на Лични данни при поискване.

Системни дневници и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката това Приложение и всички услуги на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействието с това Приложение (системни логове), да използват други Лични данни (например IP адрес) за тази цел.

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането или обработката на Лични данни могат да бъдат поискани от Собственика по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Сигнали за непроследяване

Някои браузъри включват функция “Не проследявай”, която сигнализира на уебсайтовете, които посещавате, че не желаете да бъде проследявана вашата онлайн дейност. Проследяването не е същото като използването или събирането на информация във връзка с даден уебсайт.

За тези цели проследяването се отнася до събирането на лична информация от потребители, които използват или посещават даден уебсайт или онлайн услуга, докато преминават през различни уебсайтове с течение на времето.

Нашият уебсайт не проследява посетителите си във времето и в уебсайтове на трети страни. Въпреки това някои услуги на трети страни, които използваме, могат да проследяват действията ви по време на сърфиране, когато ви предоставят съдържание, което им позволява да адаптират това, което ви представят.

За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва, спазва исканията за “Не проследявай”, моля, прочетете техните политики за поверителност.

Поверителност на децата

Ние не събираме съзнателно Лична информация от деца под 13-годишна възраст. Ако сте на възраст под 13 години, моля, не предоставяйте никаква Лична информация чрез нашия уебсайт или Услуга.

Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на интернет от децата си и да помагат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят Лична информация чрез нашия уебсайт или Услуга без тяхно разрешение.

Ако имате основание да смятате, че дете под 13-годишна възраст ни е предоставило Лична информация чрез нашия уебсайт или Услуга, моля, свържете се с нас. Освен това трябва да сте навършили 16 години, за да дадете съгласието си за обработване на личните ви данни във вашата страна (в някои страни можем да позволим на вашия родител или настойник да направи това от ваше име).

Информационни бюлетини

Предлагаме електронни бюлетини, за които можете да се абонирате доброволно по всяко време. Можете да спрете да получавате нашия бюлетин или маркетингови имейли, като следвате инструкциите за отписване, включени в тези имейли, или като се свържете с нас. Въпреки това ще продължите да получавате важни имейли за транзакции.

Бисквитки

Уебсайтът използва “бисквитки”, за да ви помогне да персонализирате онлайн преживяването си. “Бисквитката” е текстов файл, който се поставя на твърдия ви диск от сървъра на уеб страницата. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър.

Бисквитките са уникално присвоени към вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката. Можем да използваме “бисквитки”, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически цели, за да управляваме нашия уебсайт и Услугите.

За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, посетете internetcookies.org.

Посетете тази връзка, за да прочетете нашата Политика за бисквитките.

Тег за ремаркетинг в Google

Можете да се откажете от използването на “бисквитки” от Google Marketing Platform, като посетите страницата за отказ от Google Marketing Platform или страницата за отказ от Network Advertising Initiative.

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, които не са наша собственост или не се контролират от нас. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други уебсайтове или трети страни.

Препоръчваме ви да внимавате, когато напускате нашия уебсайт, и да прочетете декларациите за поверителност на всеки уебсайт, който може да събира Лична информация.

Информационна сигурност

Съхраняваме предоставената от вас информация на компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки за защита срещу неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване на Лична информация, която контролираме и съхраняваме.

Предаването на данни през интернет или безжична мрежа обаче не може да бъде гарантирано. Ето защо, въпреки че се стремим да защитим вашата Лична информация, вие приемате, че (i) в интернет съществуват ограничения, свързани със сигурността и поверителността, които са извън нашия контрол; (ii) не може да се гарантира сигурността, целостта и поверителността на всякаква информация и данни, обменяни между вас и нашия уебсайт; и (iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат прегледани или подправени по време на пренасяне от трета страна, въпреки положените усилия.

Нарушаване на сигурността на данните

В случай, че разберем, че сигурността на уебсайта е била компрометирана или че личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки срещу сигурността или измама, си запазваме правото да предприемем разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване на правоприлагащите органи и сътрудничество с тях.

В случай на нарушение на сигурността на данните ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че съществува разумен риск от вреда за потребителя в резултат на нарушението или ако законът изисква друго уведомление. Когато го направим, ще публикуваме известие на уебсайта, ще ви изпратим имейл.

Какво представлява Законът за защита на личните данни на потребителите в Калифорния (“ЗЗЛД”)?

Калифорнийският закон за защита на личните данни на потребителите от 2018 г. (“ЗЗЛД”) е калифорнийски закон, който дава на калифорнийските потребители правото да се запознаят и да контролират определени аспекти на начина, по който дадено предприятие обработва личната информация, която събира за тях.

Каква информация може да поиска потребителят?

Потребителят може да поиска: (1) категориите лична информация, която предприятието е събрало за него; (2) източниците, от които е събрана личната информация; (3) бизнес или търговската цел за събиране на личната информация; (4) категориите трети страни, с които предприятието споделя личната информация; и (5) конкретните части от личната информация, която е събрало за този потребител.

Baltum Büroo не продава лична информация на потребителите.

Какво ще направи Baltum Büroo след получаване на искане за информация?

При получаване на доказуемо искане от потребител незабавно ще предприемем стъпки за разкриване и безплатно предоставяне на личната информация на потребителя. Ще се постараем да предоставим информацията в рамките на 45 дни от искането.

Има ли потребителят право да поиска изтриване на лична информация?

Потребителят може да поиска от Baltum Büroo да изтрие информацията за него. Ние ще изтрием тази информация при поискване, освен ако искането за изтриване не попада в някое от изключенията, изброени в CCPA 1798.105. (d).

Как потребителят може да подаде искане до Baltum Büroo за разкриване или изтриване на лична информация?

Потребителят може да изпрати запитване чрез нашия формуляр за контакт. Намерете нашата информация за контакт за искания по ЗЗЛД на нашата страница ” Не продавайте моята информация “.

Правно оповестяване

В случай че преминем през бизнес преход, като например сливане или придобиване от друга компания, или продажба на всички или част от активите ѝ, вашият потребителски акаунт и лични данни вероятно ще бъдат сред прехвърлените активи.

Правна информация

Тази декларация за поверителност е изготвена въз основа на разпоредбите на множество законодателни актове, включително чл. 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

Промени и изменения

Запазваме си правото да променяме тази Политика, свързана с уебсайта или Услугите, по всяко време, което влиза в сила след публикуването на актуализирана версия на тази Политика на уебсайта. Когато го направим, ще променим датата на актуализация в долната част на тази страница. Продължаването на използването на уебсайта след такива промени означава, че сте съгласни с тях.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни условия. С използването на уебсайта или неговите Услуги вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да използвате или да имате достъп до уебсайта и неговите Услуги.

Собственик и администратор на данни
Baltum Büroo

КОНТАКТ
info@baltumburoo.com

Тази страница е актуализирана за последен път на септември 17, 2022